காதலுக்கும் வாசம் உண்டு

காதலுக்கும் வாசம் உண்டு

Tuesday, September 24, 2013

உன் பெயர்எனக்கு உன் மீது
காதலென்றால் என்
பேனாவிற்கு உன்
பெயர் மீது காதல்

எத்தனை முறைதான்
சலிக்காமல் உன் பெயரை
எழுதித் தீர்க்கிறது.

3 comments: