காதலுக்கும் வாசம் உண்டு

காதலுக்கும் வாசம் உண்டு

Monday, July 22, 2013

கனவில் நீதூக்கத்திலும்
வெட்கப்பட்டு முகம்
சிவக்கிறேன்

கனவில் நீ!

1 comment: