காதலுக்கும் வாசம் உண்டு

காதலுக்கும் வாசம் உண்டு

Wednesday, July 31, 2013

காதல் பரிசுஎன் மனதிற்கு
இதமாய் நீ

உனக்குப் பரிசாய்
என் காதல்!

No comments:

Post a Comment