காதலுக்கும் வாசம் உண்டு

காதலுக்கும் வாசம் உண்டு

Thursday, July 25, 2013

காதல் பித்து

காதல் பித்துப் பிடித்த
உன் மனதைத்
தெளிய வைக்க என்னிடம்
முத்தங்கள் கேட்கிறாய்

என் உதடுகள் உன்
கன்னம் தொடும் வேளையில்
என் மனதிற்கு
பித்துப் பிடிக்கும் என்பதை
அறிய மாட்டாயோ நீ!

No comments:

Post a Comment